සේවා

Software View - මෘදුකාංග නිර්මාණකරණය සහ විමර්ශන සේවා

මෘදුකාංගයක නිර්මාණය (architecture) නිවැරදිව සැකසීම තුළින් විශේෂයෙන්ම විශාල ප්‍රමාණයේ මෘදුකාංග නිපැයුම් ව්‍යාපෘතිවලට යන කාලය සහ වියදම විශාල පමණින් ඉතිරි කර ගත හැක. තවද මෘදුකාංගයකින් බලාපොරොත්තු වන ගුණාංගයන් බලාපොරොත්තු වන ලෙසටම ලැබීම ද ඉන් තහවුරු කර ගත හැක. නව මෘදුකාංග නිපදවීමේ සහ පවතින මෘදුකාංගවල ගුණ දොස් විචාරය කිරීමේ නිර්මාණකරණය පිළිබඳ සේවාවන් Software View මගින් ලබා දේ.

Software View - Enterprise architecture සේවා

ඔබේ ආයතනයේ සාර්ථකභාවයට හේතු වන ලෙස ආයතනික කටයුතුවලට උචිත ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය විධිමත්ව භාවිතා කිරීමට Software View අප enterprise architecture සේවා සපයනු ලැබේ.

Software View - IT governance සේවා

අනවශ්‍ය වියදම්වලින් තොරව, මනාව කෙරෙන අවදානම් කළමනාකරණයක් සහිතව සහ ක්‍රමවත්ව තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිලාභ මනාව ලබා ගැනීම පිණිස අපි ඔබට IT governance සේවා සපයන්නෙමු.

Software View - මෘදුකාංග නිපැයුම් සේවා

සංකීර්ණතාව වැඩි මෘදුකාංග, විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කෙරෙන මෘදුකාංග, පද්ධති ඒකාබද්ධ කෙරෙන මෘදුකාංග (systems integration software) ආදිය නිපදවීමට අප හට හැකියාවක් පවතියි. වෙබ් යෙදුම් (web applications), ජාලගත සහ නොවන මෘදුකාංග, ව්‍යාපාර සඳහා මෘදුකාංග ආදිය අපි නිපදවන්නෙමු.