ඔබ මෘදුකාංග සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවා පාරිභෝගිකයෙක්ද?

සමහරක් අවස්ථාවන් හිදී ඔබ මුහුණ දෙන යම් ගැටළුවකට විසදුමක් ලෙස නිම කර ඇති මෘදුකාංගයන් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා විය හැකියි. නැත්නම් නව මෘදුකාංගයක් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීම පිණිස මෘදුකාංග නිපැයුම්කරුවෙකුගේ සහය ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ සිතනවා විය හැකියි. තවත් අවස්ථාවන් හිදී මෘදුකාංග හා බැඳි වෙනත් සේවාවක් සපයන්නෙකු සෙවීමට ඔබට උවමනා වෙන්නත් පුළුවන්. මෘදුකාංග සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවා සපයන්නන් සහ ඔවුන් ගැන විස්තර මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සොයා ගන්න.

අපගේ පාරිභෝගික විද්‍යුත් තැපැල් පුවත් ලිපිය ලබා ගැනීමට එක්වීමට කටයුතු කරන්න.

ඔබ මෘදුකාංග සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවා සපයන්නෙක්ද?

පාරිභෝගිකයින්ට ඔබ සහ ඔබගේ සැපයුම් පිළිබඳ විස්තර දැක්වීම පිණිස අප හා එක් වන මෙන් අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

ඔබ සහ/හෝ ඔබගේ සැපයුම් පිළිබඳ විස්තර මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිණිස අය කෙරන මිල ගණන් අපේ මිල ගණන් යන පිටුවේ දක්වේ. වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කල යුතු විස්තර අපට ලබා දීම පිණිස මුලින්ම මෙම වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයෙකු ලෙස එක් වන්න. අපගේ සැපයුම් කරුවන්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් පුවත් ලිපිය ලබා ගැනීමට එක්වීමටද කටයුතු කරන්න.